آخرین اخبار مدارس


24 مهردبستان دخترانه سما

24 مهردبستان دخترانه سما

16 مهردبستان دخترانه سما

16 مهردبستان دخترانه سما

16 مهردبستان دخترانه سما

15 مهردبستان دخترانه سما

01 مهر دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنری زلزله و تعطیلات پر ماجرا هنری زلزله و تعطیل

فرانچسکا سایمون

داستان

دبستان پسرانه سما

مسافر قاچاقی

نوربرت لاندا

داستان

دبستان پسرانه سما

دورترین کرانه

ارسولاک لوژوان

رمان

دبستان پسرانه سما

پیامبر و قصه هایش

حیدری‌ابهری غلامرضا

داستان

دبستان پسرانه سما

پیراهن یادگاری

مژگان شیخی

قصه هایی از تاریخ اسلام

دبستان پسرانه سما

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی تخیلی

دبستان پسرانه سما

یوسف (ع)

ثانی اثنین خان

علمی-آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخ انبیا از آدم تا خاتم

حسین عمادزاده

تاریخ انبیا و قصص قر

دبستان پسرانه سما

پیامبر و قصه هایش 4

حیدری‌ابهری غلامرضا

داستان

دبستان پسرانه سما

معادن، گنج های زمین

راینر کوته

علمی-آموزشی

دبستان پسرانه سما

طوطی و دزدان

مژگان شیخی

ادبیات کهن

دبستان پسرانه سما

جعبه های کادویی

کمال بهروز کیا

علمی-آموزشی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد رضائي

1379/07/29

دبستان دخترانه سما

ثنا عابد

1388/07/28