درباره معاونت
 izadi
 علی ایزدی
معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مراغه


ا
يميل معاونت :

  izadi.a@gmail.com